Godha Kalyana Utsav, held at the Pasadena Hindu Temple on Jan 3rd 2015

Godha Kalyana Utsav, held at the Pasadena Hindu Temple on Jan 3rd 2015

Raji_Godha_kalyan_Jan2014 117 Raji_Godha_kalyan_Jan2014 118 Raji_Godha_kalyan_Jan2014 119 Raji_Godha_kalyan_Jan2014 120 Raji_Godha_kalyan_Jan2014 121 Raji_Godha_kalyan_Jan2014 122 Raji_Godha_kalyan_Jan2014 123 Raji_Godha_kalyan_Jan2014 127 Raji_Godha_kalyan_Jan2014 132 Raji_Godha_kalyan_Jan2014 136 Raji_Godha_kalyan_Jan2014 137 Raji_Godha_kalyan_Jan2014 138